0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Phân bón

Ngày 38 tháng 8 năm 2014, bộ Công thương ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ,… Các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng phân bón phải chứng nhận hợp quy phân bón – do cơ quan, tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp cấp.

Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – ICB là Tổ chức chứng nhận phù hợp của Việt Nam. Được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón.