Chi tiết tin

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định này quy định về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan), bao gồm: Xây dựng, áp dụng, công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-19_2014_QĐ-TTg-(14937)

Thử nghiệm

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

  • Đang online: 13
  • Tổng truy cập: 246320