0911289136

0916 928 036

0918932136

OHSAS 18001:2007

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 là một tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận. Tiêu chuẩn này đề cập đến những yêu cầu liên quan đến xây dựng hệ thống quản lý Sức Khoẻ An toàn. OHSAS 18001:2007 có tên gọi đầy đủ là: Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 là một tiêu chuẩn Quốc tế, việc áp dụng và triển khai và được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn này sẽ giúp Doanh nghiệp/tổ chức chứng minh được cam kêt của mình về việc ngăn ngừa rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn:

–  Mọi ngành công nghiệp, dịch vụ có các nguy cơ, rủi ro về OH&S.

–  Mọi tổ chức ở bất kỳ qui mô nào.

–  Không phân biệt phạm vi địa lý.