0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Tài liệu

 1. BM-QT-10-01: ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ/ REGISTRATION FORM 
  BM-QT-10-01: Đề nghị đánh giá   
 2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN  
  ICB-QT-10 Quy dinh su dung dau hieu chung nhan  
 3. ICB-QT-10: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
  ICB-QT-10: Quy trình đánh giá hệ thống 
 4. ICB-QT-09: QUY TRÌNH KHIẾU NẠI PHÀN NÀN
  ICB-QT-09: Quy trình khiếu nại phàn nàn  
 5. BM-QT-09-01: BIỂU MẪU KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN
  BM-QT-09-01: Biểu mẫu khiếu nại, phàn nàn
 6. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẾN THÁNG 8/2019
  Danh sách khách hàng bị đình chỉ