0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Sản phẩm và thiết bị vệ sinh

Theo Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD; Các sản phẩm và thiết bị vệ sinh thuộc nhóm sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam bắt buộc phải công bố hợp quy. Do đó các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm sứ vệ sinh đều phải đăng ký chứng nhận hợp quy thiết bị vệ sinh.

Đáp ứng yêu cầu của pháp luật về công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Công ty Chứng nhận quốc tế ICB hỗ trợ các đơn vị thực hiện kiểm tra và chứng nhận hợp quy sản phẩm và thiết bị vệ sinh theo đúng thông lệ quốc tế. Hỗ trợ an toàn và chính xác trong việc đánh giá thiết bị vệ sinh và chất lượng sứ vệ sinh.