0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về quản lý những yếu tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp do tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ban hành (International Organization For Standardization). Chứng nhận ISO 14001:2015 được phát triển từ phiên bản ISO 14001:2014. Phiên bản ISO 14001: 2015 bao gồm kết hợp một cấu trúc cấp cao bắt buộc; sử dụng các định nghĩa bắt buộc và kết hợp các yêu cầu và tiêu chuẩn chung.

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… Có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình.  Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ; với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.