0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”. Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là bước đột phá của tổ chức ISO trong nổ lực nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn về Hệ Thống Quản lý Chất lượng. Tại Việt Nam thì bộ tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố thành tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN ISO 9001:2015.

Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các Doanh Nghiệp và tổ chức hiện nay thì việc áp dụng TCVN ISO 9001 trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF).

Chứng nhận quốc tế ICB là đơn vị được chỉ định tư vấn cấp chứng nhận trên toàn quốc. Chúng tôi chia sẻ những thông tin chi tiết chính xác nhất tại danh mục này chứng nhận này.