0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp được chính thức được ban hành ngày 12/3/2018. Chứng nhận ISO 45001: 2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp – Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng, cung cấp một quá trình hiệu quả để cải tiến an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được thiết lập để giúp đỡ các tổ chức thuộc nhiều quy mô và ngành nghề khác nhau. Đồng thời, tiêu chuẩn quốc tế mới này cũng được mong đợi. Sẽ giúp giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên toàn thế giới.

Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Chứng nhận quốc tế ICB là đơn vị tư vấn cấp chứng nhận ISO 45001: 2018. Mọi thông tin chi tiết về chứng nhận được ICB chia sẻ tại mục này.