0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Tài liệu

 1. BM-QT-10-01: ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ/ REGISTRATION FORM 
  BM-QT-10-01: Đề nghị đánh giá   
 2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN  
  ICB-QT-10 Quy dinh su dung dau hieu chung nhan  
  ICB-QT-10 Quy định sử dụng dấu ISO 22000:2018
  ICB-QT-10 Quy định sử dụng dấu ISO 45001:2018
 3. ICB-QT-10: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
  ICB-QT-10: Quy trình đánh giá hệ thống 
 4. ICB-QT-09: QUY TRÌNH KHIẾU NẠI PHÀN NÀN
  ICB-QT-09: Quy trình khiếu nại phàn nàn  
 5. BM-QT-09-01: BIỂU MẪU KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN
  BM-QT-09-01: Biểu mẫu khiếu nại, phàn nàn
 6. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA ICB CHỨNG NHẬN
  Danh sách khách hàng
 7. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA ICB THU HỒI ĐÌNH CHỈ
  Danh sách khách hàng
 8. CHÍNH SÁCH TÍNH KHÁCH QUAN VÀ NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ
  Chính sách tính khách quan và nguyên tắc tính phí 
 9. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
  Quy định sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm 
 10. ICB-QĐ-02-QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HTQL
  ICB-QĐ-02-Quy định chung về chứng nhận HTQL 
 11. ICB-QD-03-QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
  ICB-QD-03-quy định chứng nhận sản phẩm
 12. QUY ĐỊNH DỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN
  ICB-QD-quy đinh sử dụng dấu hiệu chứng nhận
 13. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CÓ NHIỀU ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 22000
  ICB-QD-09-quy đinh đánh giá đối với đơn vị có nhiều địa điểm đánh giá 22000