0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Tài liệu

 1. BM-QT-10-01: ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ/ REGISTRATION FORM 
  BM-QT-10-01: Đề nghị đánh giá   
 2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN  
  ICB-QT-10 Quy dinh su dung dau hieu chung nhan  
 3. ICB-QT-10: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
  ICB-QT-10: Quy trình đánh giá hệ thống 
 4. ICB-QT-09: QUY TRÌNH KHIẾU NẠI PHÀN NÀN
  ICB-QT-09: Quy trình khiếu nại phàn nàn  
 5. BM-QT-09-01: BIỂU MẪU KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN
  BM-QT-09-01: Biểu mẫu khiếu nại, phàn nàn
 6. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA ICB THU HỒI ĐỊNH CHỈ
  Danh sách khách hàng
 7. CHÍNH SÁCH TÍNH KHÁCH QUAN VÀ NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ
  Chính sách tính khách quan và nguyên tắc tính phí 
 8. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
  Quy định sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm 
 9. ICB-QĐ-02-QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HTQL
  ICB-QĐ-02-Quy định chung về chứng nhận HTQL 
 10. ICB-QD-03-QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
  ICB-QD-03-quy định chứng nhận sản phẩm
 11. QUY ĐỊNH DỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN
  ICB-QD-quy đinh sử dụng dấu hiệu chứng nhận
 12. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CÓ NHIỀU ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 22000
  ICB-QD-09-quy đinh đánh giá đối với đơn vị có nhiều địa điểm đánh giá 22000
 13. QUY ĐỊNH THẨM ĐỊNH, THẨM TRA KHÍ NHÀ KÍNH
  ICB-QD-10-quy định thẩm định, thẩm tra khí nhà kính
 14. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TUYÊN BỐ THẨM ĐỊNH THẨM TRA, SỬ DỤNG DẤU
  Quy định sử dụng tuyên bố thẩm định thẩm tra, sử dụng dấu