0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận hợp chuẩn bao gồm chứng nhận phù hợp với các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, BS, DIN…). Hay các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…).

Chứng nhận hợp chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện. Tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn quyết định.  Nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá

Chứng nhận Quốc Tế ICB là đơn vị cung cấp chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm theo đúng quy chuẩn quốc tế. Tuân theo Thông lệ quốc tế, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.