0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Đào tạo, huấn luyện An toàn lao động

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động theo luật an toàn vệ sinh lao động  nhằm giúp cho người lao động nâng cao nhận thức về an toàn lao động và giảm thiểu tai nạn lao động.

Huấn luyện an toàn lao động giúp người lao động có thể chủ động phòng ngừa những tai nạn lao động. Đồng thời hiểu rõ được các tình huống nguy hiểm tiềm tàng tại nơi làm việc; có thể dẫn đến việc tai nạn lao động tại bất cứ lúc nào. Giúp người lao động có sự chuẩn bị từ trước thông qua việc dự báo rủi ro.

Chứng nhận quốc tế ICB được công nhận là bên thứ 3; thay mặt quốc gia đào tạo huấn luyện an toàn alo động cho các cá nhân, tổ chức tham gia lao động tại Việt Nam.