0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

ISO 22000:2018

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000. Đó là tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Tiêu chuẩn này thay thế cho phiên bản 2005 được ban hành ngày 01/09/2005. ISO 22000:2018 được xây dựng dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP; GMP trong toàn chuỗi thực phẩm.

ISO 22000:2018 ra đời với nhiều điểm thay đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, ISO 22000:2018 cũng được xây dựng trên nền tảng cơ bản của ISO 22000:2005. Nên việc triển khai, áp dụng, nâng cấp đối với các tổ chức đã áp dụng phiên bản 2005 tương đối thuận lợi.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 hiện đang được áp dụng rông rãi trên 150 nước, trong đó có Việt Nam. Bao gồm tất cả các quy trình trong chuỗi thực phẩm có ảnh hưởng đến sự an toàn của sản phẩm.

Xem ngay thông tin chi tiết về chứng nhận được chia sẻ bởi ICB.