0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

Chứng nhận hợp quy sản phẩm

Chứng nhận hợp quy sản phẩm là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc công bố hợp quy được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Là hoạt động bắt buộc đối với các cá nhân hay tổ chức.

Nhận thấy thực tế là có rất nhiều doanh nghiệp muốn thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm; hàng hóa của mình; đồng thời công bố hợp quy. Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) triển khai gói dịch vụ tư vấn; thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết với tiêu chí Nhanh chóng – Trọn gói – Tiết kiệm- Uy tín. Đồng thời cấp giấy chứng nhận các sản phẩm sau quá trình kiểm tra.