0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

Thiết bị, sản phẩm an toàn

Chứng nhận thiết bị sản phẩm an toàn là việc xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận; theo các quy tắc, thủ tục/quy trình. Chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận. Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận phù hợp (bên thứ ba)

Tổ chức chứng nhân quốc tế ICB là đơn vị thuộc bên thứ 3, tổ chức kiểm tra và chứng nhận thiết bị sản phẩm an toàn đồng thời cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn.