0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn lao động

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn lao động ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế có các quy định yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. Cho phép các tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất OH&S trong việc phòng ngừa rủi ro; ngăn chặn những thương tích và thiệt hại sức khỏe.

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH&S, để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an
toàn,. Chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe/phúc lợi công nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một tổ chức có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý
hiện hành để giải quyết các vấn đề đó.

ICB là đơn vị uy tín thuộc bên thứ 3 chứng nhận an toàn lao động tại Việt Nam. Khi doanh nghệp hay cá nhân người lao động muốn chứng nhận hẫy liên hệ ngay tại hotline của ICB.