0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

Thẩm định thẩm tra

thẩm định thẩm tra sự phù hợp Kiểm tra sự vận dụng phù hợp về định mức thẩm tra sự vận dụng phù hợp về các quy định hiện hành của Nhà nước đối với công tác lập dự toán..