0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

Thẩm định, thẩm tra

Theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP, đơn vị thực hiện thẩm tra báo cáo kiểm kê khí nhà kính và thẩm định loại bỏ/ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là tổ chức có năng lực thẩm định, thẩm tra được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận; hoặc được cấp chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 14065 về các yêu cầu đối với các tổ chức thẩm định và thẩm tra khí nhà kính sử dụng trong việc công nhận hoặc các hình thức thừa nhận khác; hoặc có kỹ thuật viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực tương ứng.

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) công nhận năng lực thẩm định, thẩm tra Khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 và 14064-2.