0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

TCVN 5603:2023 (CXC 1-1969 revised in 2020)

TCVN 5603:2023 (CXC 1-1969 revised in 2020) (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points). Là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. TCVN 5603:2023 (CXC 1-1969 revised in 2020)giúp doanh nghiệp tập trung vào các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thông qua nhận diện các mối nguy. Giúp thiết lập những giới hạn kiểm soát trọng yếu. Đối với các điểm trọng yếu trong suốt quá trình sản xuất.
TCVN 5603:2023 (CXC 1-1969 revised in 2020) thích hợp với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm. Trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biển, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm. Những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình. Với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.
Xem ngay thông tin chứng nhận TCVN 5603:2023 (CXC 1-1969 revised in 2020) tại danh mục chia sẻ.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.