0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Thiết bị điện

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục bắt buộc Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng nhận hợp thiết bị điện theo Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.

Chứng nhận hợp quy là bằng chứng để các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các linh kiện và sản phẩm điện, điện tử chứng minh sản phẩm của mình đã được sản xuất theo đúng quy trình chất lượng, đảm bảo an toàn khi sử dụng và phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 4: 2009/BKHCN.

Chứng nhận Quốc Tế ICB là đơn vị cung cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm theo đúng quy chuẩn quốc tế. Tuân theo Thông lệ quốc tế, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.