0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

Vật liệu xây dựng

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Hướng dẫn chứng nhận hợp quy QCVN 16:2017/BXD kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Do đó kể từ ngày 01/01/2018; các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng cần phải chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra thị trường.

Nếu bạn muốn chứng nhận vật liệu của mình phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD hãy liên hệ với Chứng nhận quốc tế ICB. Tổ chức chứng nhận thuộc bên thứ ba thay mặt quốc tế chứng nhận hợp quy sản phẩm tại Việt Nam.