0913 748 863

0916 928 036

0911 289 136

Đào Tạo Chuyên Gia Đánh Giá Sản Phẩm (Lead Auditor) Theo ISO/IEC 17065:2012

5/5 - (1 bình chọn)

Khóa đào tạo này sẽ giúp các học viên nắm được quy trình đánh giá và cách thực hiện các bước trong quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm như: lập kế hoạch, thực hiện đánh giá và lập báo cáo đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và các tiêu chuẩn có liên quan.

Mục tiêu khóa đào tạo Chuyên Gia Đánh Giá Sản Phẩm

Đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá chứng nhận sản phẩm cho các chuyên gia có thể tham gia đánh giá tại các tổ chức, doanh nghiệp phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Giúp học viên hiểu rõ các yêu cầu về mặt quản lý cũng như yêu cầu kỹ thuật của ISO/IEC 17065 và hiểu được phạm vi và lĩnh vực có thể áp dụng. Cách lập kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện đánh giá và lập báo cáo đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 và ISO 19011, bao gồm khả năng thu thập, phân tích và củng cố bằng chứng khách quan để đưa ra các phát hiện đánh giá thích hợp.

Học viên đạt yêu cầu khóa học có thể trở thành chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của ISO 19011.

-> Xem thêm các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá tại ICB

Đào tạo chuyên gia đánh giá sản phẩm

Kiến thức

 • Nhận thức chung về chất lượng, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
 • Các phương thức đánh giá chứng nhận sản phẩm
 • Các yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng
 • Các phương pháp phân loại, lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm

Kỹ năng

– Kỹ năng đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng : Họp khai mạc, kết thúc, các kỹ năng phỏng vấn, ghi chép thông tin, phân loại phát hiện đánh giá, quản lý đoàn chuyên gia đánh giá.

– Kỹ năng đánh giá sản phẩm trên hiện trường : Lấy mẫu, niêm phong, thử nghiệm tại chỗ, đánh giá kết quả thử nghiệm

Nội dung và thời gian đào tạo chuyên gia đánh giá

Phần 1 : Các khái niệm chung ( 1 ngày)

1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn :

– Các khái niệm liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn

– Hệ thống các nhóm tiêu chuẩn : yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, thuật ngữ định nghĩa. Mối liên quan giữa các nhóm/ loại tiêu chuẩn

– Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn hiệp hội

2. Chứng nhận 

 • Khái niệm chứng nhận, công nhận, thừa nhận
 • Các khái niệm liên quan đến chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn
 • Các khái niệm liên quan đến công bố hợp quy, hợp chuẩn
 • Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận
 • Các điều kiện chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy tại Việt Nam
 • Các tổ chức chứng nhận sản phẩm tại Việt Nam

3. Hệ thống đơn vị đo 

 • Giới thiệu một số hệ thống đơn vị đo, các đơn vị đo điển hình

4. Lấy mẫu

 • Mẫu điển hình
 • Lấy mẫu theo AQL

5. Các phương thức chứng nhận sản phẩm 

– Nội dung 8 phương thức chứng nhận sản phẩm

– Bài tập nhóm : Về các phương thức chứng nhận. Mục đích để học viên nắm rõ hơn về 8 phương thức chứng nhận sản phẩm

Phần 2 : Hệ thống đảm bảo chất lượng

– Một số mô hình về điều kiện đảm bảo chất lượng, nhấn mạnh đến 1 số yêu cầu cần tập trung trong các mô hình về điều kiện đảm bảo chất lượng

– Giới thiệu về điều kiện đảm bảo chất lượng trong một số quy chuẩn kỹ thuật

Phần 3 : Đánh giá chứng nhận sản phẩm (1.5 ngày)

1. Chuẩn bị đánh giá :

 • Nhận và xem xét yêu cầu chứng nhận
 • Hoạch định hoạt động đánh giá (xem xét tiêu chuẩn, tìm kiếm phòng thử nghiệm, lập phương án lấy mẫu/ xây dựng quy định riêng)
 • Quản lý chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị đánh giá trên hiện trường
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Đánh giá hệ thống tài liệu
 • Chuẩn bị điều kiện lấy mẫu và thử nghiệm
 • Bài tập : Lập chương trình đánh giá

2. Đánh giá trên hiện trường :

 • Họp khai mạc
 • Thu thập thông tin
 • Đánh giá bằng chứng
 • Đưa ra phát hiện đánh giá
 • Lấy mẫu : xác định lô, xác định mẫu điển hình

Bài tập ví dụ

Lấy ví dụ 1 tiêu chuẩn sản phẩm để học viên xác định phương án lấy mẫu, xác định lô

 • Niêm phong
 • Chụp ảnh
 • Kiểm tra, thử nghiệm tại hiện trường
 • Biên bản lấy mẫu : cách thức ghi biên bản lấy mẫu, số lượng mẫu, cỡ mẫu, ký hiệu mẫu
 • Viết báo cáo
 • Họp kết thúc

– Bài tập nhóm : tình huống cụ thể trong 1 cuộc đánh giá (gồm 13 – 15 tình huống giả định trong 1 cuộc đánh giá)

– Mục đích : Giúp học viên nắm được cách thức thu thập bằng chứng, xử lý thông tin, kết luận các phát hiện thu được

– Chuẩn bị tình huống trong 1 số cuộc đánh giá (sản phẩm quạt, dây điện, cao su nhựa)

3. Xem xét quá trình sản xuất, sản phẩm :

 • Hồ sơ thiết kế sản phẩm, quá trình
 • Hồ sơ nguyên liệu
 • Hồ sơ theo dõi, kiểm tra trong quá trình
 • Hồ sơ theo dõi, đo lường sản phẩm
 • Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

4. Kết thúc đánh giá :

 • Báo cáo đánh giá, báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, công nghệ
 • Xem xét, đánh giá kết quả thử nghiệm

5. Các kỹ năng của chuyên gia đánh giá :

 • Các kỹ năng cơ bản (Theo ISO 19011)
 • Các kỹ năng đặc thù đối với chứng nhận sản phẩm

Phần 4 : Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (2 ngày)

1. Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

 • Quá trình phát triển của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
 • Bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
 • Những thay đổi trong phiên bản ISO 9001

2. Các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001

Các câu hỏi, bài tập tình huống để học viên nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn:

 • Câu hỏi đúng sai
 • Câu hỏi về điều khoản tiêu chuẩn : Hỏi và trả lời
 • Bài tập nhóm

Phần 5 : Tổng kết, câu hỏi và trả lời, thi cuối khóa (0.5 ngày)

Tổng điểm : 100. Trên 70 điếm đạt yêu cầu

Đơn vị đào tạo

Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB) là 1 trong những đơn vị có năng lực đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead auditor) với Năng lực đào tạo đa dạng như Chuyên gia đánh giá sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012, Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, OHSAS 18001:2007,….).

Khóa đào tạo lead auditor theo ISO/IEC 17065:2012 của ICB có:

– Giảng viên:

 • Là chuyên giá đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Là chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm
 • Kinh nghiệm đánh giá chứng nhận sản phẩm : 5 năm

– Số lượng:

 • Số lượng học viên tối thiểu cho một khóa học: 10 học viên.
 • Số lượng học viên tối đa cho một khóa học: 20 học viên.

– Cơ sở vật chất:

 • Máy chiếu, laptop
 • Bảng
 • Giấy khổ lớn để học viên làm và trình bày bài tập nhóm
 • Các văn phòng phẩm hỗ trợ : note, bút dạ, bút viết
 • Bàn học : đảm bảo mỗi học viên 1 bàn.

Đăng ký học vui lòng liên hệ hotline 0913748863 hoặc email cert.chungnhanquocte@gmail.com