0913 748 863

0916 928 036

0912 958 536

TRA CỨU CHỨNG CHỈ/ VERIFY ISSUED CERTIFICATE:CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PHƯƠNG ĐÔNG

5/5 - (1 bình chọn)

TÊN CÔNG TY/ Client name:CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PHƯƠNG ĐÔNG/ PHUONG DONG SEA OIL AND GAS CONSTRUCTION DESIGN JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở/ Office/Nhà máy/ Factory: Lầu 3, 338 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/3rd Floor, 338 Ben Van Don, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam./

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/

 Has been assessed and found to comply with the requirements of./.

Mã chứng nhận/ Certificate No: 230142.SMS.CN23

Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards:ISO 45001 :2015

Phạm vi/Scope, Product:

1. Thiết kế, thi công xây dựng công trình biển, công trình thủy, bến cảng/

Design, construction of marine works, waterway works, harbors./

2. Thiết kế, thi công xây dựng công trình khai thác dầu và khí đốt/

Design and construction of oil and gas extraction works./

3. Cung cấp thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, vật tư, thiết bị ngành dầu khí/

Supply of equipment and spare parts for mining and construction machinery, materials and equipment for the oil and gas industry./

Thời hạn hiệu lực/ Certificate Validity: 

VICAS số VICAS no.: 022-SMS

Ngày cấp/ Issued date: 08/02/2023

Hiệu lực đến ngày/ Expired date: 07/02/2026