0913 748 863

0916 928 036

0919 382 332

TRA CỨU CHỨNG CHỈ/ VERIFY ISSUED CERTIFICATE:CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CAO SU & NHỰA GENIUS WIN VIỆT NAM

Đánh giá

TÊN CÔNG TY/ Client name: CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CAO SU & NHỰA GENIUS WIN VIỆT NAM/GENIUS WIN VIETNAM RUBBER & PLASTIC PRODUCTS COMPANY LIMITED

Trụ sở/ Office và Nhà máy sản xuất/ Factory:Trụ sở và Nhà xưởng sản xuất: Nhà Xưởng F5-1 (Khu B), Lô A4, Đường NA1, khu công nghiệp Thới Hoà, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/Factory F5-1 (Area B), Lot A4, Road NA1, Thoi Hoa Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/ Has been assessed and found to comply with the requirements of./.

Mã chứng nhận/ Certificate No: 30101.QMS.CN23

Tiêu chuẩn chứng nhận/ Standards:ISO 9001 :2015

Phạm vi/Scope, Product:

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ silicone và plastic./.

Producing and trading silicone and plastic products./.

Thời hạn hiệu lực/ Certificate Validity: 

(Mã lĩnh vực/Food code: CIV)

Ngày cấp/ Issued date: 12/01/2023

Ngày hết hạn/ Expired date: 11/01/2026