0913 748 863

0916 928 036

0912 362 936

VietGAP

VietGAP (VIETNAMESE GOOD AGRICULTURAL PRACTICE) là một bộ Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm trồng trọt là Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 11892-1:2017 – Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP).

VietGAP chính là bằng chứng để khẳng định tên tuổi của các sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi của Việt Nam. Tăng kim ngạch xuất khẩu do vượt qua được các rào cản kỹ thuật; không vi phạm các quy định, yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Áp dụng VietGAP làm thay đổi tập quán sản xuất hiện nay, xã hội giảm bớt được chi phí y tế. Người dân được sử dụng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm nghĩa là đã nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội.