0911289136

0916 928 036

0918932136

HACCP CODE:2003

HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points). Là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP CODE:2003 giúp doanh nghiệp tập trung vào các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thông qua nhận diện các mối nguy. Giúp thiết lập những giới hạn kiểm soát trọng yếu. Đối với các điểm trọng yếu trong suốt quá trình sản xuất.

HACCP thích hợp với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm. Trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biển, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm. Những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình. Với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.

Xem ngay thông tin chứng nhận HACCP CODE:2003 tại danh mục chia sẻ.